Privacy Policy

Contactgegevens:
https://www.routigo.com
Bisonspoor 3002 A901
3605 LT Maarssen
+31 30 7600 018

Erik van Seters is de Functionaris Gegevensbescherming van RoutiGo. Hij is te bereiken via privacy@routigo.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

RoutiGo maakt onderscheid in twee categorieën als het gaat over de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van onze diensten.

 1. Informatie die wordt opgeslagen in het RoutiGo systeem zelf (“de dienst”).
 2. Informatie die wordt opgeslagen in ondersteunende systemen.

RoutiGo verwerkt de gegevens van beide categorieën op verschillende manieren.

1.1 Gegevens in het RoutiGo systeem

In het RoutiGo systeem leggen we de volgende gegevens vast:

 • Inlognamen en gegevens van gebruikers
 • Bedrijfsnaam en adres
 • Een lijst van mogelijke start- en eindlocaties.
 • Gegevens van geadresseerden.

Gegevens zoals inloggegevens, bedrijfsnaam en adres en de lijst van mogelijke start- en eindlocaties worden voor het eerste gebruik in het systeem aangemaakt en kunnen gedurende het gebruik van ons product aangepast worden.

Gegevens van geadresseerden worden door klanten van RoutiGo aangemeld via de beschikbaar gestelde API’s. Het is afhankelijk van de klant welke gegevens precies worden aangeleverd.

Wij staan toe dat klanten de volgende gegevens kunnen invoeren:

 • (bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en/of e-mail
 • Opmerkingen behorende bij het adres en/of geadresseerde.

Deze data wordt gebruikt om

 • Onze klanten te ondersteunen bij hun bedrijfsoperaties zoals bijvoorbeeld het bezoeken van klanten of leveren van goederen.
 • Gebruikers te informeren over het verwachte tijdsvenster waarin het bezoek of de aflevering plaats zal gaan vinden.

Hoe slaan slaan we gegevens in RoutiGo op

RoutiGo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Per “klant” kunnen echter aparte afspraken gemaakt zijn over de hoe lang je data in ons systeem beschikbaar is.

1.2 Gegevens in ondersteunende systemen

RoutiGo verzamelt en registreert persoonlijke gegevens op het moment dat:

 • Je gebruikt maakt van onze website, je inschrijft voor een event of een verzoek indient voor informatie over onze producten en/of nieuwsbrief.
 • Je contact op neemt met ons Sales team en/of Support team.
 • Je klant wordt van RoutiGo.

Deze data wordt gebruikt om:

 • Te begrijpen wie onze klanten en potentiële klanten zijn.
 • De relatie tussen RoutiGo en klanten te beschrijven.
 • Bedrijfsoperaties uit te voeren zoals accounting en facturatie.

Wat wordt geregistreerd als je de website bezoekt, registreert voor een event en/of een aanvraag indient voor informatie

Wanneer je onze website bezoekt, je inschrijft voor een event of een aanvraag indient voor informatie verzamelen we automatisch gegevens op basis van cookies, web formulieren en andere technologieën. We verzamelen deze informatie om contact met je op te nemen aan de hand van wat is ingevuld op het web formulieren en het online gebruiksgemak voor je te vergroten en om na te gaan hoe onze site gebruikt is, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Wat wordt geregistreerd als je contact op neemt met ons Sales team

Tijdens het contact met ons Sales team kan je persoonlijke informatie delen, zoals je contact informatie. Deze informatie slaan we op samen met een registratie van de verschillende contactmomenten.

Hoe lang slaan we deze gegevens op?

RoutiGo bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Klanten kunnen een verzoek indienen voor het inzien/aanpassen en/of verwijderen van hun gegevens, zie Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. RoutiGo zal dit verzoek in behandeling nemen, zolang dit niet zal conflicteren met de uitvoer van onze bedrijfs operaties zoals facturatie, etc.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@routigo.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

RoutiGo neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RoutiGo) tussen zit.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

RoutiGo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RoutiGo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RoutiGo gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RoutiGo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@routigo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

RoutiGo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RoutiGo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@routigo.com

8. Wijzigingen in de privacy policy

Deze privacy policy is onderhevig aan veranderingen en kan van tijd tot tijd dan ook veranderen. Wij raden iedereen aan om deze dan ook frequent door te nemen. Wanneer de manier waarop we eerder verkregen klantgegevens verwerken veranderen, zullen we deze wijzigingen doorgeven per e-mail of andere communicatie methoden.

Laatste update: 24 December 2018